หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถาม
ที่ไลน์ไอดี @scancondo ได้เลยค่ะ

คุณสมบัติผู้กู้แต่ละธนาคาร
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1. สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB
ลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก และไม่มีภาระผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. หรือธนาคารอื่นในขณะนี้

2. สินเชื่อบ้าน All Home
ลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

3. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ
บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.

4. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2565
บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน เป็นลูกค้ารายย่อย หรือลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากกับ ธอส.
   ธนาคารกรุงศรีฯ          
1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
2. พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
3. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
4. ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้
   ธนาคารกรุงเทพ          
สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป
1. เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
2. มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร

สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาชีพแพทย์
1.1. ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน
1.2 เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา

2. กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ

3. กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)

4. กลุ่มวิชาชีพวิศวกร
4.1. เป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว) จากสภาวิศวกร และปัจจุบันประกอบวิชาชีพด้านวิศวกร หรือใช้ความรู้ด้านวิศวกรในการประกอบอาชีพ
4.2. เป็นพนักงานประจำที่มีอายุงาน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4.3. ผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
4.4. มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง
เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปโดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1.เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (Payroll)
2.เป็นพนักงานประจำที่ทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ ดังนี้
2.1.องค์กรธุรกิจชั้นนำ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสาขาธนาคารกรุงเทพ)
2.2.ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.3.กิจการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้า การ ประปา เป็นต้น
   ธนาคารทีทีบี          
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
1. รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชีโดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
2. อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
3. ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
2. อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
3. ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
   ธนาคารกรุงไทย          
1.มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
2.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฎหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
4.ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5.ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
   ธนาคารกสิกรไทย          
1.สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
2.มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
3.กรณีกู้เดี่ยว รายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
4.กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

หมายเหตุ :กรณีกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขาย รายได้สุทธิขั้นต่ำ ตั้งแต่ 7,500 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิของผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนรวมกันต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น)

5.อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)
   ธนาคารออมสิน          
1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้
4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว
   ธนาคารไทยพาณิชย์
1. สัญชาติไทย
2. ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
3. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี